TÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓI JOGVITÁK RENDEZÉSÉHEZ

HÍREK | Nincs hozzászólás

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

TÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓI JOGVITÁK RENDEZÉSÉHEZ Az ELJÁRÁS EGYSZERŰ, GYORS, HATÉKONY ÉS INGYENES

 Magyarországon a békéltető testületek létrehozásának és működésének jogi hátterét a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi Ct,V. törvény tartalmazza.

Az eljárás célja

A békéltető testületi eljárás, mint alternatív vitarendezési fórum, a fogyasztói jogvitákban, a lehető legrövidebb időn belül, hatékony jogvédelmet nyújt. Az eljárás célja a felek közötti egyezség létrehozása, mert ezzel a kereskedők, szolgáltatók az általuk is elfogadott megoldás alapján, rövid időn belül teljesíthetik a vállalt kötelezettségeket.

 

A testület hatásköre

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti. a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése.

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, ha árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az eljárás célja egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

A testület illetékessége

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékessége a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelyére is alapítható.

Az eljárásra a fogyasztó – erre irányuló kérelme alapján lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület, továbbá a vállalkozás vagy annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének helye szerinti testület is illetékes lehet, ha a teljesítés helye belföldön található.

Az írásbeli kérelmeket a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamarában, valamint a Pest Megyei Békéltető Testület irodájában lehet benyújtani.

 

A testület összetétele

A békéltető testületi tagokat a gazdasági kamarák és a fogyasztói érdekképviseletet ellátó egyesületek egyenlő arányban jelölik a testületbe. A jogvitában eljáró tanács egyik, tagját a fogyasztó, másik tagját a vállalkozás jelölheti ki a testületi tagok közül. Az eljáró tanács elnökét, továbbá – ha a felek bármelyike a megadott határidőn belül nem él a jelölés lehetőségével, vagy ha más okból szükséges – az eljáró tanács hiányzó tagját a testület elnöke jelöli ki.

 

Békéltető testületi· eljárás megindításához szükséges információk

Az eljárás a fogyasztó írásban benyújtott kérelmére indul. Előzetesen a fogyasztónak – szintén írásban – meg kell kísérelnie közvetlenül a vállalkozással a panasz rendezését, melyről nyilatkozatot is kell tennie. Az elnök az eljárás megindításától számított hatvan napon belüli meghallgatási időpontot tűz ki. Az eljárás megindulásának az minősül, amikor a hiánytalan kérelem a békéltető testület elnökéhez beérkezik.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani – levélben, e-mailben vagy faxon.

 A kérelemnek tartalmaznia kell:

a fogyasztó

  • nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  • teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát, amennyiben az illetékességet a szerződés teljesítésének helyére kívánja alapítani,
  • álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  • nyilatkozatát arról, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
  • nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor, • testület döntésére irányuló indítványát,
  • aláírását,

a jogvitával érintett vállalkozás

  • nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a számlát vagy nyugtát, a szerződést vagy megállapodást, valamint a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a vállalkozással közvetlenül történt egyeztetés megkísérléséről. Ha, a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. Ha a kérelem nem felel meg a törvényben foglaltaknak, a békéltető testület elnöke a kérelmet – annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül – a hiányok megjelölése mellett pótlásra a kérelmezőnek visszaküldi (hiánypótlás).

 

Az eljárás lefolytatása

A hiánytalan kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a testület elnöke megvizsgálja, hogy az ügy a testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik-e. A testület hatáskörének és illetékességének hiánya esetén az elnök az ügyet továbbítja a megfelelő szervezethez. Hatáskör és illetékesség megállapítása esetén az elnök hatvan napon belüli meghallgatást tűz ki, valamint felkéri a feleket, hogy tegyenek javaslatot az eljáró tanácstag személyére. A testület elnöke az eljárás lefolytatásához jogi végzettségű, egyedül eljáró tagot is kijelölhet, mindkét fél kérelmére azonban háromtagú tanács jár el. A meghallgatáson a feleknek lehetőségük van álláspontjuk ismertetésére és kiegészítésére. Az elnök a kérelmet – meghallgatás kitűzése nélkül – elutasítja, ha megállapítható, hogy a felek között, a kérelem tárgyával azonos ügyben, korábban más békéltető testület előtt eljárást indítottak, közvetítői eljárás vagy per van folyamatban, illetve annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak. Az eljárás ingyenes mindkét fél számára.

 

Döntéshozatal

Az eljáró tanács a kérelem tárgyában határozatot hoz, amely lehet egyezség jóváhagyása vagy kötelezés, abban az esetben, ha a vállalkozás alávetési nyilatkozatot tett, melyben a tanács döntését kötelezésként fogadta el. Az eljáró tanács ajánlást tesz akkor, ha a kérelem megalapozott, de a vállalkozás a tanács döntését kötelezésként nem ismerte el, vagy arról nem nyilatkozott.

A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja. Ha a vállalkozás a tanács kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását. Amennyiben az ajánlásban foglaltakat a vállalkozás nem teljesíti, a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita rövid leírását nyilvánosságra hozza.

További felvilágosítás kérhető: Pest Megyei Békéltető Testület

1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. III. em. 331. 

Telefon/Fax: (06-1) 269 07 03, E-mail cím: [email protected]

Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9.00 -14.00

Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület

1364 Budapest, Pf.: 81

Szóljon hozzá!

©2013 idStudio & SMThemes.com

  .