Tájékoztató az általános iskolai beiratkozásról!

HÍREK | Nincs hozzászólás

A Pest Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve meghatározta és közzétette a 2014/2015. tanévre vonatkozóan a Pest megyei általános iskolák felvételi körzetet és a pedagógiai szakszolgálatok működési területét.

A felvételi körzetek meghatározása a Pest megyében működő 187 települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok véleményének, javaslatának figyelembe vételével történt. A felvételi körzetek meghatározásával kapcsolatban ugyan jogszabály nem nevesíti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ véleményének megkérését, a Kormányhivatal tiszteletben tartva a fenntartói feladatokat és jogokat, a megyei tankerületek számára is lehetőséget adott az észrevételek megtételére.

Az általános iskolák felvételi körzetéről szóló tájékoztatást a Kormányhivatal 2014. február 27. napján elektronikus úton megküldte

  • a megyei települési önkormányzatok részére azzal a kéréssel, hogy szíveskedjenek azt közzétenni a honlapjukon, 
  • a megyei tankerületek részére azzal a kéréssel, hogy szíveskedjenek eljuttatni az általuk fenntartott általános iskolákhoz, és azok a helyben szokásos módon gondoskodjanak a közzétételről, 
  • tájékoztatásul a megyei járási hivatalok számára.

Az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás időpontját – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ véleményének kikérését követően – az alábbi időpontokban határozta meg a Kormányhivatal:

2014. április 28. hétfő (8-18 óra között)

2014. április 29. kedd (8-18 óra között)

2014. április 30. szerda (8-18 óra között)

A nevelési-oktatási intézmények müködéséröl és a köznevelési intézmények névhasználatáról sz óló 20/2012 . (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket (az idei évben a 2008. augusztus 31-ig született gyermekeket) a szülő a Kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) és a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény).

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (1) bekezdése értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasításáról határozatot hoz. A felvétel elutasítása esetén a szülőnek joga van az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslattal élni. Fellebbezését állami általános iskola esetében az illetékes tankerület igazgatójához, egyházi és magán iskola esetében a fenntartóhoz nyújthatja be.

Amennyiben nem a kötelező felvételt biztosító körzetes iskolába kívánja a szülő gyermekét beíratni,  és a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Felhívjuk a tisztelt szülök figyelmét, hogy

  • külföldi tartózkodás esetén kötelesek tájékoztatni a járási hivatalt a tanköteles korú gyermek külföldön történő iskolába járásáról,
  • amennyiben nem íratják be a tanköteles korú gyermeküket az általános iskolába akkor szabálysértést követnek el , amely pénzbírság kiszabását vonhatja maga után.

A szeptemberben induló 2014/2015 . tanévhez ezúton kívánunk sok sikert a tankötelezettség teljesítését kezdő elsős tanulóknak!

Szóljon hozzá!

©2013 idStudio & SMThemes.com

  .